NASLEDUJÚCE SVIATKY: 29.8.2024
sk

Cieľový operačný model na hraniciach
Border Target Operating Model 

SPS* controls on imports of selected plant and animal products
Nové podmienky pri dovoze niektorých rastlinných a živočíšnych produktov z EÚ do Veľkej Británie od 31. januára 2024.

Európske firmy vyvážajúce stredne rizikové rastlinné a živočíšne produkty (vrátane mlieka, mliečnych výrobkov obsahujúcich surové mlieko, mäsa a mäsových výrobkov) do Veľkej Británie musia v prvej fáze predkladať dodatočné dokumenty známe ako zdravotné osvedčenie. V druhej fáze, t.j. od 30. apríla 2024 nadobudne platnosť zavedenie fyzických pohraničných kontrol.

DEFRA (Department for Environment Food & Rural Affairs), nižšie špecifikuje aké zmeny sa vykonávajú a ako sa na ne pripraviť .

Aké zmeny nastanú 31. januára 2024:

1. zavedenie zdravotnej certifikácie pri dovoze tovaru z EÚ/EZVO** so stredným rizikom:
    - živočíšne produkty
    - rastliny
    - rastlinné produkty
2. zavedenie zdravotnej certifikácie pri dovoze vysoko rizikových potravín a krmív
    neživočíšneho pôvodu cez EÚ/EZVO
3. z​​​avedenie oznámení o dovoze produktov EU/EZVO (t.j. nie kvalifikovaného
    severoírskeho tovaru) z Írska do Veľkej Británie
4. zavedenie oznámenia o dovoze spoločného zdravotného vstupného dokumentu
   
(CHED) namiesto IMP pre dovozné oznámenia o dovoze produktov živočíšneho pôvodu
    (POAO) do EU/EZVO a pre dovážané vysoko rizikové potraviny a krmivá neživočíšneho
    pôvodu (HRFNAO) do Veľkej Británie cez EU/EZVO.

Takto sa pripravíte na ich príchod:

1. poznajte svoju rizikovú kategóriu – použite online tento nástroj na nájdenie rizikovej
   kategórie vašej komodity
2. je potrebné aby sa príjemca/dovozca a obchodný partner v EU pripravili na to, že bude
   potrebné vystaviť zdravotní certifikáty alebo 
fytosanitárne osvedčenia.
    – od 31. januára 2024 orgány Spojeného kráľovstva podporujú používanie digitálne
       podpísaného a overiteľného osvedčenia o zdravotnom stave pri vývoze Spojeného
       kráľovstva (EHC) namiesto papierovej verzie osvedčenia pre živé zvieratá a dovoz
       POAO z krajín EÚ a EZVO, kde môže byť zdravotný certifikát vo formáte PDF 
       elektronicky overený. Budú sa tiež akceptovať overiteľné certifikáty PDF zo systému
       TRACES a iných systémov členských štátov EÚ/EZVO uvedených na
gov.uk
4. buďte pripravení včas a správne odoslať oznámenie o dovoze v systéme IPAFFS:
   
- webinár o dovoze HRFNAO*** cez EU do UK (new CHED - časť 1.)
   
- webinár o dovoze živočíšnych produktov cez EU/EZVO do UK (new CHED - časť 1.)
5. prečítajte si úvodné informačné letáky pre firmy o zdravotných certifikátoch a
    oznámeniach o dovoze.

Všetky otázky týkajúce sa produktov živočíšneho pôvodu zasielajte na adresu imports@apha.gov.uk
V prípade vysokorizikových potravín bez živočíšneho pôvodu sa s otázkami obráťte na Food standard agency.


Ďalšie dôležité odkazy:
TRACES MANUÁLCHED PRÍRUČKA / ASHFORD PORT HEALTH


               *
               **
               ***

 SPS - Sanitary and phytosanitary controls
 EU - Európska únia  /  EZVO - Európske združenie voľného obchodu
 High risk food and feed of non-animal origin