NASLEDUJÚCE SVIATKY: 29.8.2024
sk

Tu nájdete podrobnosti o ochrane osobných údajov prevádzkovateľa ZOBORTRANS SK, s.r.o., Dvorčanská 74, 949 05 Nitra, Slovakia, Slovenská republika.

Kontakt na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: gdpr@zobortrans.eu alebo ZOBORTRANS SK, s.r.o., GDPR zodpovedná osoba, Dvorčanská 74, 949 05 Nitra, Slovakia, Slovenská republika.

Aktuálna verzia poučení o spracúvaní osobných údajov:

Všeobecné právne informácie a pravidlá ochrany osobných údajov na webovom sídle: www.zoborgroup.eu/gdpr/sk

Pri vyplnení formulárov na tomto webovom sídle za účelom objednania vykonania prepravy môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľom ZOBORTRANS SK, s.r.o., Dvorčanská 74, 949 05 Nitra, Slovakia, Slovenská republika.

Kontakt na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: gdpr@zobortrans.eu alebo ZOBORTRANS SK, s.r.o., GDPR zodpovedná osoba, Dvorčanská 74, 949 05 Nitra, Slovakia, Slovenská republika. 

Účely spracúvania osobných údajov sú: 
1. Vedenie účtovníctva (právny základ spracúvania: zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty), 
2. Evidencia vykonaných prepráv (právny základ spracúvania: vyhláška č. 11/1975 Zb. o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník).

Príjemcami osobných údajov sú Finančná správa SR pri účele spracúvania 1. a pri účele spracúvania 2. poskytovatelia právnych služieb a poistenia pre prevádzkovateľa, a ďalej môžu byť vodičovi vozidla prepravujúceho zásielku poskytnuté kontaktné a identifikačné údaje kontaktnej osoby na mieste nakládky a vykládky ak tým nedochádza k prenosu osobných údajov do tretej krajiny. Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov od momentu vystavenia faktúry pri účele spracúvania 1. a 5 rokov od momentu doručenia zásielky pri účele spracúvania 2.

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo namietať proti spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov. Pri podozrení z porušenia právnych pred- pisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov je možné podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk

Spracúvané osobné údaje sú nevyhnutné na splnenie zákonnej požiadavky pri účele spracúvania 1. a na uzavretie resp. plnenie povinností zo zmluvy pri účele spracúvania 2. Bez poskytnutia požadova- ných osobných údajov nebude možná realizácia služby zo zmluvy a jej úhrada. Pri spracúvaní osobných údajov sa nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Kontaktný formulár
Na základe zákonných predpisov obsahuje naša webstránka údaje, ktoré umožňujú rýchle nadviazanie elektronického kontaktu s našou spoločnosťou ako aj priamu komunikáciu s nami, čo zahŕňa aj vše- obecnú adresu takzvanej elektronickej pošty (e-mailová adresa). Ak dotknutá osoba prostredníctvom 
e-mailu alebo kontaktného formulára kontaktuje prevádzkovateľa, budú osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou automaticky uložené. Takéto osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi dotknutá osoba na dobrovoľnej báze budú uložené na účely spracúvania alebo kontaktovania dotknutej osoby. Tieto osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám.